Page 0065

SPORTS CLUB Vallentuna 65

5. Provträningsperiod

5.1 Provträningsperiod 10 dagar

För samtliga medlemsavtal (inklusive eventuellt simhallstillägg) hos SCV gäller en Provträningsperiod om 10 dagar. Detta

innebär att Medlem under denna period oavsett anledning kan säga upp detta avtal till att upphöra inom 10 dagar efter

avtalsstarten genom uppsägning på särskild blankett hos SCV. Receptionspersonalen kvitterar då skriftligen

uppsägningen. Efter sådant avslutande av medlemsavtalet återbetalas samtliga förskottsbetalda startavgifter och

träningsavgifter och som regel sker denna återbetalning inom en månad efter avtalets upphörande. Rätten att på detta sätt

säga upp ett medlemsavtal inom avtalets 10 första dagar kan av en och samma person endast utnyttjas en gång och då

endast inom det första medlemsavtal personen tecknar med SCV.

5.2 Provperiod för Tilläggstjänster (utom simhallen)

För medlemmar som under den provträningsperiod som nämns i föregående stycke kompletterat sitt medlemskap med

andra tilläggstjänster än simhallen gäller även för dessa en provperiod på 10 dagar så att medlemskap och tilläggstjänster

kan avslutas samtidigt. Men för dessa tilläggstjänster får inte medlemmen alla pengar tillbaka utan betalar en slutavgift

som motsvarar det som medlemmen utnyttjat av tilläggstjänsterna under provperioden beräknat till pris som gäller utan

eventuell mängdrabatt för faktiskt utnyttjat del. Om t.ex. ett tillfälle utnyttjats av ett PT 10-pack så debiteras ordinarie priset

för ett PT-tillfälle när provuppsägning sker.

Utöver det tillfälle när provträningsperiod gäller för medlemskapet finns inte någon provperiod för tilläggstjänster.

6. Frysning av Medlemskap

6.1 Villkorad Frysning av träningstid

Alla medlemskap medger frysning av träningstid då träning inte kan ske vid sjukdom, skada eller graviditet. Frysning av

träningstid är även möjlig då träning inte kan ske för att medlemmen får ändrade förhållanden och därför under en längre

period måste arbeta / studera / genomgå militärtjänstgöring utanför Stockholms Län och utanför ort där SCV kan erbjuda

tillgång till träningscenter utan extra träningsavgifter.

Ansökan om frysning måste göras i förväg. Med läkarintyg kan frysning även ske i efterhand.

Frysperioden måste vid varje frystillfälle vara minst en månad.

Villkorade frysningar kan maximalt ske under tolv månader för ett medlemsavtal.

För varje beviljad villkorad frysning betalar medlemmen en administrativ avgift om 100 kronor.

Med ansökan om frysning av medlemskapet ska följa intyg som styrker grunden för frysning, t.ex. läkarintyg som

rekommenderar avhållsamhet från gymträning vid sjukdom, skada eller graviditet samt hur långt träningsuppehållet

beräknas bli. Andra slag av intyg kan vara utfärdade av t.ex. arbetsgivare, studieorganisation, folkbokföringsmyndighet

eller Försvarsmakten och i dessa fall kan frysning inte påbörjas innan ansökan inlämnats till SCV.

Vid graviditet medges frysning upp till tre månader före och tre månader efter nedkomst om i förväg intyg om

beräknad nedkomstdag bifogas en ansökan om frysning. För längre frysperioder i samband med graviditet behövs intyg

från läkare eller barnmorska som anger att gymträning avråds under en längre specificerad period.

I ansökan anges hur länge frysningen kommer att vara. Om det av intyget framgår att träningsuppehållet är minst en månad

men ingen slutdag anges så kommer SCV att frysa medlemskapet under tre månader varefter det automatiskt öppnas. Det

är medlemmens uppgift att bevaka denna tremånadersgräns och om så behövs inlämna ny ansökan med nytt intyg för att

fortsätta att frysa medlemskapet. Vid förnyad ansökan betalas ny administrativ avgift om 100 kronor.

För månadsbetalda avtal görs uppehåll i betalningarna under frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter

frystiden så att minst bindningstiden plus frystid fullföljs. Förskottsbetalda avtal återbetalas inte till någon del på grund av

frysning utan avtalet förlängs med frystiden.

Ansökan om villkorad frysning behandlas normalt inom en vecka efter det att ansökan med SCVs ansökningsblankett

fullständigt ifylld och nödvändiga intyg inlämnats till SCV.

6.2 Fri Frysning av träningstid

När föreliggande medlemsavtal betalats allt-i-förskott (ej månadsbetalningar) och för minst ett år (ej Korttidsavtal) gäller

att Medlemmen för varje betald 12-månadersperiod får tillgång till antingen två Fria frysningar om vardera högst en månad

eller en Fri frysning om högst två månader. Fri Frysning innebär att frysning kan ske utan att Medlemmen behöver ange

skäl för frysningen. Vid Fri Frysning behöver ingen administrativ avgift erläggas. Fri Frysning kan endast ske genom att

medlemmen personligen besöker receptionen och detta måste göras innan frysningen påbörjas. Vid detta frystillfälle erhåller

medlemmen ett kvitto på att frysningen har startat och under vilken period frysningen ska gälla. Medlemmen sparar detta

kvitto för sin trygghet. Fria Frysningar i efterhand är inte möjliga. Frysning kan ej ske via telefon, brev eller motsvarande

utan endast vid personligt besök i receptionen eller via e-post. Frysmöjlighet som ej utnyttjats under en avtalsperiod kan

inte sparas och utnyttjas under senare avtalsperioder.

6.3 Frysning av Tilläggstjänster

Frysning kan ske enligt reglerna ovan eftersom tilläggstjänster följer parallellt med medlemskapet.

Index

 1. Page 0065
 2. Page 0065
 3. Page 0065
 4. Page 0065
 5. Page 0065
 6. Page 0065
 7. Page 0065
 8. Page 0065
 9. Page 0065
 10. Page 0065
 11. Page 0065
 12. Page 0065
 13. Page 0065
 14. Page 0065
 15. Page 0065
 16. Page 0065
 17. Page 0065
 18. Page 0065
 19. Page 0065
 20. Page 0065
 21. Page 0065
 22. Page 0065
 23. Page 0065
 24. Page 0065
 25. Page 0065
 26. Page 0065
 27. Page 0065
 28. Page 0065
 29. Page 0065
 30. Page 0065
 31. Page 0065
 32. Page 0065
 33. Page 0065
 34. Page 0065
 35. Page 0065
 36. Page 0065
 37. Page 0065
 38. Page 0065
 39. Page 0065
 40. Page 0065
 41. Page 0065
 42. Page 0065
 43. Page 0065
 44. Page 0065
 45. Page 0065
 46. Page 0065
 47. Page 0065
 48. Page 0065
 49. Page 0065
 50. Page 0065
 51. Page 0065
 52. Page 0065
 53. Page 0065
 54. Page 0065
 55. Page 0065
 56. Page 0065
 57. Page 0065
 58. Page 0065
 59. Page 0065
 60. Page 0065
 61. Page 0065
 62. Page 0065
 63. Page 0065
 64. Page 0065
 65. Page 0065
 66. Page 0065
 67. Page 0065
 68. Page 0065
 69. Page 0065
 70. Page 0065
 71. Page 0065
 72. Page 0065
 73. Page 0065
 74. Page 0065
 75. Page 0065
 76. Page 0065
 77. Page 0065
 78. Page 0065
 79. Page 0065
 80. Page 0065

powered by PageTiger