Page 0067

SPORTS CLUB Vallentuna 67

9. Regler och ansvar

9.1 Chiparmband

Medlem som besöker SCV för träning skall varje gång vid inträdet passera de automatiska grindarna med hjälp av

chiparmbandet, som alltid ska hållas väl synligt i SCVs lokaler. Om Medlem förlorar sitt chiparmband eller detta skadas så

att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar nytt chiparmband

till gällande dagspris. Medlemskapet är personligt och får endast överlåtas till annan person enligt ovan. Om Medlem lånar

ut sitt chiparmband till annan person, som med hjälp härav obehörigen utnyttjar de tjänster SCV erbjuder, har SCV rätt att

omgående avbryta detta medlemsavtal utan att återbetala något av i förskott betalda avgifter till ägaren.

9.2 Trivsel- och säkerhetsregler samt träningsföreskrifter

I SCVs Trivsel- och Säkerhetsregler ges en utförlig beskrivning av vilka regler Medlemmarna och gäster har att rätta sig

efter. Dessa regler revideras kontinuerligt och det är vid varje tidpunkt den senaste versionen, som finns tillgänglig i

receptionsområdet, som gäller.

Det åligger Medlemmar och gäster att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som

meddelas, skriftligen eller muntligen, av SCVs personal. Medlem förutsätts alltid vid besök hos SCV uppträda på ett sätt

som inte stör andra Medlemmar, gäster eller personal. Medlem ansvarar även för att medföljande gäster följer gällande

regler och träningsföreskrifter. Medlem får inte utnyttja de delar av SCVs utbud som inte ingår i dennes avtal. Om SCV

bedömer att Medlemmen grovt brutit mot gällande regler/träningsföreskrifter eller utnyttjat delar av SCVs utbud som inte

ingår i medlemmens avtal, har SCV rätt att omgående avsluta detta medlemsavtal.

I SCV lokaler råder totalförbud för fotografering utom i Challenge Zone. Om medlem fotograferar / filmar i dessa lokaler och

/ eller medverkar till att bild(er) från dessa lokaler utan skriftligt medgivande från platschefen på SCV i någon form sprids

via internet, via media eller på annat sätt så kan SCV betrakta detta som avtalsbrott och har därmed rätt att stänga av

medlemmen under en period av upp till två år. Undantag från fotograferingsförbudet gäller i Challenge Zone där fotografering

kan ske enligt i dessa lokaler anslagna förutsättningar.

I SCVs lokaler är det förbjudet att använda eller inneha dopingmedel eller andra otillåtna preparat och dopingkontroller kan

förekomma. Medlem som vid dopingkontroll testar positivt eller vägrar genomgå test utesluts som medlem och

därmed förknippade träningsmöjligheter hos SCV under en period av upp till två år. I detta fall återbetalas ej av

medlemmen i förskott betalda avgifter.

I SCV lokaler är det förbjudet att bedriva religiös, politisk och annan propaganda i muntlig, skriftlig eller annan form. Det är

även förbjudet att bedriva yrkesmässig rådgivning angående träning eller kost i någon form eller bedriva försäljning eller

annan yrkesmässig verksamhet utan skriftligt tillstånd från platschefen.

För alla våra besökare gäller att de i våra lokaler inte får bära hjälm, slöjor eller annat som täcker hela eller delar av ansiktet

så att identifiering försvåras.

9.3 Medlems deltagande i tävlingar utanför SCVs lokaler

En gymmedlem som önskar delta i tävlingsaktiviteter eller annat utanför SCVs lokaler och därvid på något sätt använda SCVs

namn får endast göra detta efter att ha träffat särskilt skriftligt avtal med SCV om detta. I avtalet accepterar medlemmen

där angivna regler om marknadsföring av SCV, dopning m.m. Den som inte är gymmedlem hos SCV får inte använda SCVs

namn vid tävlingar eller i andra sammanhang.

9.4 Ansvar för medlemmars hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.

Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i

aktiviteterna hos SCV. Målsman tar ansvar för minderårig. SCV ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller för

skador på Medlemmars eller andra besökares tillhörigheter orsakade av Medlems eller annan besökares agerande eller

brist därpå. SCV ansvarar inte för personskador som åsamkats Medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems

eller annan besökares agerande eller brist därpå. Allt badande i simhallen, som i regel är obemannad, sker på egen risk.

SCV rekommenderar därför Medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar.

Index

 1. Page 0067
 2. Page 0067
 3. Page 0067
 4. Page 0067
 5. Page 0067
 6. Page 0067
 7. Page 0067
 8. Page 0067
 9. Page 0067
 10. Page 0067
 11. Page 0067
 12. Page 0067
 13. Page 0067
 14. Page 0067
 15. Page 0067
 16. Page 0067
 17. Page 0067
 18. Page 0067
 19. Page 0067
 20. Page 0067
 21. Page 0067
 22. Page 0067
 23. Page 0067
 24. Page 0067
 25. Page 0067
 26. Page 0067
 27. Page 0067
 28. Page 0067
 29. Page 0067
 30. Page 0067
 31. Page 0067
 32. Page 0067
 33. Page 0067
 34. Page 0067
 35. Page 0067
 36. Page 0067
 37. Page 0067
 38. Page 0067
 39. Page 0067
 40. Page 0067
 41. Page 0067
 42. Page 0067
 43. Page 0067
 44. Page 0067
 45. Page 0067
 46. Page 0067
 47. Page 0067
 48. Page 0067
 49. Page 0067
 50. Page 0067
 51. Page 0067
 52. Page 0067
 53. Page 0067
 54. Page 0067
 55. Page 0067
 56. Page 0067
 57. Page 0067
 58. Page 0067
 59. Page 0067
 60. Page 0067
 61. Page 0067
 62. Page 0067
 63. Page 0067
 64. Page 0067
 65. Page 0067
 66. Page 0067
 67. Page 0067
 68. Page 0067
 69. Page 0067
 70. Page 0067
 71. Page 0067
 72. Page 0067
 73. Page 0067
 74. Page 0067
 75. Page 0067
 76. Page 0067
 77. Page 0067
 78. Page 0067
 79. Page 0067
 80. Page 0067

powered by PageTiger