Page 0068

68 SPORTS CLUB Vallentuna

10. Månadsbetalning

10.1 Månadsbetalning och avstängning vid utebliven betalning

Följande gäller om medlemsavtalet betalas månadsvis via autogiro. Särskilt autogiromedgivande återges i punkt 13

nedan. Avtalat månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om betalning genom autogiro inte sker enligt avtal skickas

betalningspåminnelse. SCV har då rätt att debitera påminnelseavgift på 50 kronor. Avtalat månadspris som inte betalas

inom 10 dagar efter påminnelse från SCV debiteras dessutom dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag och därefter

överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso.

Medlemsavtalet och dess månadsbetalningar via autogiro fortsätter automatiskt att löpa efter bindningstiden om inte

Medlem säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel

finns på angivet konto den 28:e varje månad då betalning ska ske via autogiro. Om medel saknas på förfallodagen kan

betalningsförsök via autogiro komma att ske vid tre tillfällen direkt efter ordinarie betalningsdagen. Avisering om

betalning anses gjord tillsvidare genom detta avtal och ny avisering sker endast vid ändring av t.ex. betalningsdag, belopp

eller betalningssätt. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Medlemmen att avstängas från träning

tills betalning sker. Frysning av träningstid sker därvid ej automatiskt utan kan endast ske genom Medlemmens eget

agerande och när så är möjligt enligt regler om frysning ovan.

10.2 Annan Betalare, Målsman samt Annan Ägare som betalare

Om annan person åtagit sig de månadsvisa betalningarna för detta avtal, kallas denna person här Annan Betalare. Om

Annan Betalare avbryter betalningarna avseende medlemsavtalet övergår betalningsansvaret till Medlemmen. När

medlemsavtal med Målsman föreligger kan endast Målsman teckna autogiromedgivande för detta avtal. Om Annan

Betalare även angivits som Annan Ägare, som endast kan vara ett företag, kommer ägandet av medlemsavtalet att helt

övergå till Medlemmen i det fall Annan Betalare slutar betala enligt detta avtal eftersom i detta fall Medlemmen

automatiskt härvid övertar avtalets samtliga rättigheter och skyldigheter.

11. Fakturabetalning m.m.

11.1 Betalningsvillkor vid fakturering

När fakturering av medlemsavgift sker enligt specifikation i avtalet gäller betalningsvillkoret "30 dagar netto" och

dröjsmålsränta är 2 % per månad samt påminnelseavgift 50:- efter denna period. Om avtalat belopp inte betalas inom 10

dagar efter påminnelse från SCV överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso.

11.2 När betalning av faktura inte sker

Om någon (t.ex. ett företag) påtagit sig att betala ett medlemskap, helt eller delvis, och fakturan från SCV inte betalas enligt

de där angivna betalningsvillkoren meddelas Medlemmen om utebliven betalning och upplyses om att

betalningsansvaret för hela fakturan som ej betalats övergår till Medlemmen. SCV kan stänga av Medlemmen till dess att

fakturan avseende hans medlemskap betalas. Under sådan avstängningsperiod fryses avtalet inte automatiskt utan tid

förbrukas om Medlemmen inte fryser avtalet när så är möjligt enligt frysreglerna ovan.

12. Personuppgifter

12.1 Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick av information

Medlem ska omgående underrätta SCV vid ändring av Medlems namn, adress, telefonnummer och eventuell

e-postadress samt vid månadsbetalning bank och kontonummer. SCV lagrar med automatisk databehandling samtliga i

detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar SCV information om löpande händelser förenade med

medlemskapet. Dessa upgifter behandlas av SCV enligt personuppgiftslagen. Medlem ger sitt samtycke till sådan

databehandling och att SCV får ge information om SCVs verksamhet till Medlemmen via telefon, brev och

e-post.

12.1 Personuppgifter

Medlemmen medger att SCV i sina dataregister lagrar information om medlemmen rörande:

1. Kontaktuppgifter: namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefon, porträttfoto.

2. Betalningsuppgifter: bankkontouppgifter m.m. vid eventuella autogirobetalningar eller fakturabetalningar av medlemsavgifter.

3. Kontouppgifter: löpande transaktioner lagras i de fall medlemmen med hjälp av sitt chiparmband gör in- och utbetalningar

kopplade till SCV.

4. Övriga uppgifter: Anteckningar gjorda av tränare hos SCV avseende medlemmen i syfte att hjälpa medlemmen uppnå

bättre träningsresultat. Övriga noteringar avseende medlemskapet i allmänhet som kan vara av värde för medlemmen.

En person som avslutar sitt medlemskap hos SCV har rätt att begära att alla eller vissa uppgifter i dataregistret om medlemmen

hos SCV tas bort. En medlem som begär att uppgifterna om denne i SCVs dataregister raderas kan inte i efterhand komma

och ifrågasätta t.ex. ekonomiska transaktioner på medlemmens konto nhos SVC eller medlemsbetalningar. Medlem som vill

att dennes personuppgifter i dataregistret hos SCV ska ändras eller tas bort kontaktart platschef, som är IT-ansvarig hos SCV.

Index

 1. Page 0068
 2. Page 0068
 3. Page 0068
 4. Page 0068
 5. Page 0068
 6. Page 0068
 7. Page 0068
 8. Page 0068
 9. Page 0068
 10. Page 0068
 11. Page 0068
 12. Page 0068
 13. Page 0068
 14. Page 0068
 15. Page 0068
 16. Page 0068
 17. Page 0068
 18. Page 0068
 19. Page 0068
 20. Page 0068
 21. Page 0068
 22. Page 0068
 23. Page 0068
 24. Page 0068
 25. Page 0068
 26. Page 0068
 27. Page 0068
 28. Page 0068
 29. Page 0068
 30. Page 0068
 31. Page 0068
 32. Page 0068
 33. Page 0068
 34. Page 0068
 35. Page 0068
 36. Page 0068
 37. Page 0068
 38. Page 0068
 39. Page 0068
 40. Page 0068
 41. Page 0068
 42. Page 0068
 43. Page 0068
 44. Page 0068
 45. Page 0068
 46. Page 0068
 47. Page 0068
 48. Page 0068
 49. Page 0068
 50. Page 0068
 51. Page 0068
 52. Page 0068
 53. Page 0068
 54. Page 0068
 55. Page 0068
 56. Page 0068
 57. Page 0068
 58. Page 0068
 59. Page 0068
 60. Page 0068
 61. Page 0068
 62. Page 0068
 63. Page 0068
 64. Page 0068
 65. Page 0068
 66. Page 0068
 67. Page 0068
 68. Page 0068
 69. Page 0068
 70. Page 0068
 71. Page 0068
 72. Page 0068
 73. Page 0068
 74. Page 0068
 75. Page 0068
 76. Page 0068
 77. Page 0068
 78. Page 0068
 79. Page 0068
 80. Page 0068

powered by PageTiger