Page 0069

SPORTS CLUB Vallentuna 69

13. Bankgirots Autogiromedgivande

När betalning enligt medlemsavtalet ska ske månadsvis via autogiro gäller nedanstående villkor.

13.1 Medgivande till betalning via Autogiro

Genom undertecknande av ett Medlemsavtal hos SPORTS CLUB Vallentuna AB medger Medlemmen (= betalaren) att

SPORTS CLUB Vallentuna AB (= betalningsmottagaren) får göra uttag från av betalaren angivet konto, för betalning till

denna på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens

betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för

administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,

betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång

till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om

behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med

betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

13.2 Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För

att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denna

får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller

betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som

användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda

uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om

uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos

betaltjänstleverantör eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

13.3 Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän heldag.

13.4 Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta dagar före

förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida

förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den

första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara

eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och /

eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som

omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

13.5 Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte teckning på kontot

på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får

betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få

information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

13.6 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före

förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av

betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om

betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren

återkalla medgivandet.

13.7 Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta

betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu

inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen

alternativt, vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid en tidpunkt som anges

av betaltjänstleverantören.

13.8 Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta

anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren

underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro

om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som

medgivandet avser avslutats eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i

Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som

gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Index

 1. Page 0069
 2. Page 0069
 3. Page 0069
 4. Page 0069
 5. Page 0069
 6. Page 0069
 7. Page 0069
 8. Page 0069
 9. Page 0069
 10. Page 0069
 11. Page 0069
 12. Page 0069
 13. Page 0069
 14. Page 0069
 15. Page 0069
 16. Page 0069
 17. Page 0069
 18. Page 0069
 19. Page 0069
 20. Page 0069
 21. Page 0069
 22. Page 0069
 23. Page 0069
 24. Page 0069
 25. Page 0069
 26. Page 0069
 27. Page 0069
 28. Page 0069
 29. Page 0069
 30. Page 0069
 31. Page 0069
 32. Page 0069
 33. Page 0069
 34. Page 0069
 35. Page 0069
 36. Page 0069
 37. Page 0069
 38. Page 0069
 39. Page 0069
 40. Page 0069
 41. Page 0069
 42. Page 0069
 43. Page 0069
 44. Page 0069
 45. Page 0069
 46. Page 0069
 47. Page 0069
 48. Page 0069
 49. Page 0069
 50. Page 0069
 51. Page 0069
 52. Page 0069
 53. Page 0069
 54. Page 0069
 55. Page 0069
 56. Page 0069
 57. Page 0069
 58. Page 0069
 59. Page 0069
 60. Page 0069
 61. Page 0069
 62. Page 0069
 63. Page 0069
 64. Page 0069
 65. Page 0069
 66. Page 0069
 67. Page 0069
 68. Page 0069
 69. Page 0069
 70. Page 0069
 71. Page 0069
 72. Page 0069
 73. Page 0069
 74. Page 0069
 75. Page 0069
 76. Page 0069
 77. Page 0069
 78. Page 0069
 79. Page 0069
 80. Page 0069

powered by PageTiger