Page 0070

70 SPORTS CLUB Vallentuna

BADÅRSAVTALSVILLKOR

1. Minimiålder för Badårsavtal

Minimiålder för att teckna Badårsavtal är 18 år. För person som inte fyllt 18 år och som önskar ha tillträde till simhallen via

ett Badårsavtal krävs det att målsman tecknar Badårsavtal för dennes räkning.

2. Omfattning av Badårsavtal

SCV tillhandahåller badmöjligheter enligt följande öppettider:

Måndag-fredag kl. 07.00-20.00

Lördag-söndag kl. 08.00-17.00

Under storhelger gäller reducerade öppettider, dock minst fyra timmar per dag. Under juli månad är simhallen stängd.

Badavtalet innebär tillgång till följande:

Omklädningsrum BLÅ (badgästsomklädningsrummen).

Samtliga bassänger ingår i varierande omfattning under året i enlighet med särskilt schema för Motionssimning och Plask

& Lek för barn. Instruktörsledd gruppträning i vatten och simskola ingår inte.

Tillgången till anläggningen är begränsad till ett badbesök per dag omfattande maximalt 3 timmar. Denna tidsperiod

beräknas mellan inträde och utgång via receptionen.

Det bör observeras att kommunens skolor bedriver skolsimning i upp till fyra av sex banor i stora simbassängen under

ordinarie skoltid. Dessutom kan simtävlingar förekomma vilket utesluter tillgång till stora bassängen under max 3 timmar

en lördag eller söndag vid högst 10 tillfällen per år. Skolorna disponerar även lilla bassängen på förmiddagarna.

3. Badårsavtalets giltighet, Målsmansansvar

Badårsavtalet gäller ett år fr.o.m. den dag avtalet tecknas. Vid tecknande av Badårsavtal för familj anges på

avtalsblanketten samtliga i familjen. Den eller de personer, som fyllt 18 år, ansvarar för de omyndiga personerna vad

avser bestämmelserna i badårsavtalet. Det är viktigt att de myndiga informerar de omyndiga om innehållet i detta avtal

samt Trivsel- och säkerhetsreglerna hos SCV vilka finns anslagna i receptionsområdet.

4. Minskningar av badmöjligheterna

SCV förbehåller sig rätten att utan att ge kompensation för detta vidtaga följande minskningar i utbudet p.g.a. löpande och

planerat underhåll av simhallsanläggningen eller p.g.a. omständighet som SCV inte kunnat påverka:

Simhallen hålls alltid stängd under juli månad. (Ett årskort kan därför bara utnyttjas under 11 månader.)

Under juli månad då simhallen är stängd kan inte klippkort eller årskort användas för entré till någon del av SCV

- omklädningsrum, dusch och bastu kan således ej utnyttjas denna månad.

Simhallen kan hållas stängd under ytterligare fem dagar per år för reparationer.

Tillfälliga avbrott i hela eller delar av simhallen på grund av reparationer.

Om badmöjligheter uteblivit beroende på omständighet utanför SCVs kontroll och som skäligen inte kunnat

förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på anläggningen, strejk,

lockout, naturkatastrof eller mydighets beslut, så är detta inte grund för att Badårsavtalet upphör men

kompensation sker genom att Badårsavtalets giltighetstid förlängs med samma tid som badmöjligheten uteblivit.

När skäl för kompensation för utebliven badmöjlighet föreligger sker sådan endast efter badgästens ansökan.

Eventuell kompensation sker endast genom att Badårsavtalets giltighetstid förlängs med samma tid som badmöjligheten minskat.

Avtalsvillkor fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare hos SPORTS CLUB Vallentuna, nedan kallat SCV.

Index

 1. Page 0070
 2. Page 0070
 3. Page 0070
 4. Page 0070
 5. Page 0070
 6. Page 0070
 7. Page 0070
 8. Page 0070
 9. Page 0070
 10. Page 0070
 11. Page 0070
 12. Page 0070
 13. Page 0070
 14. Page 0070
 15. Page 0070
 16. Page 0070
 17. Page 0070
 18. Page 0070
 19. Page 0070
 20. Page 0070
 21. Page 0070
 22. Page 0070
 23. Page 0070
 24. Page 0070
 25. Page 0070
 26. Page 0070
 27. Page 0070
 28. Page 0070
 29. Page 0070
 30. Page 0070
 31. Page 0070
 32. Page 0070
 33. Page 0070
 34. Page 0070
 35. Page 0070
 36. Page 0070
 37. Page 0070
 38. Page 0070
 39. Page 0070
 40. Page 0070
 41. Page 0070
 42. Page 0070
 43. Page 0070
 44. Page 0070
 45. Page 0070
 46. Page 0070
 47. Page 0070
 48. Page 0070
 49. Page 0070
 50. Page 0070
 51. Page 0070
 52. Page 0070
 53. Page 0070
 54. Page 0070
 55. Page 0070
 56. Page 0070
 57. Page 0070
 58. Page 0070
 59. Page 0070
 60. Page 0070
 61. Page 0070
 62. Page 0070
 63. Page 0070
 64. Page 0070
 65. Page 0070
 66. Page 0070
 67. Page 0070
 68. Page 0070
 69. Page 0070
 70. Page 0070
 71. Page 0070
 72. Page 0070
 73. Page 0070
 74. Page 0070
 75. Page 0070
 76. Page 0070
 77. Page 0070
 78. Page 0070
 79. Page 0070
 80. Page 0070

powered by PageTiger