Page 0071

SPORTS CLUB Vallentuna 71

5. Förtursregler

I simhallen har varje bassäng en maximal kapacitet att ta emot ett visst antal badande per timme bl.a. på grund av den

tekniska reningskapaciteten. Vid varje tillfälle någon av bassängerna utnyttjas till maximal kapacitet kommer antalet badande

att begränsas för att inte äventyra vattenkvaliteten. Vid sådant tillfälle kommer både badgäster med och utan Badårsavtal

att nekas inträde. Medlemmar hos SCV är personer som har abonnemang i gymavdelningarna. Dessa medlemmar tillåts

emellertid alltid att passera receptionen. De medlemmar som även har betalat för simhallen kan därför av praktiska skäl

komma att få förtur till simhallen när platsbrist uppstår där. Medlemmar tillåts i nyssnämnda situation av platsbrist i simhallen

även att passera receptionen med medföljande (fullt betalande) barn samt make/maka. Vid platsbrist i simhallen har inte

Badårsavtalsgästerna förtur i förhållande till badgäster utan Badårsavtal, d.v.s. enbart badande släpps in i turordning efter

ankomst till receptionen oavsett betalningsform.

6. Frysning, överlåtelse m.m.

Badårsavtalet kan ej frysas eller överlåtas och återköps ej.

7. Chiparmband och badkort

Badårskortet utgörs av ett plastkort med badgästens foto på ena sidan samt magnetremsa på andra sidan och det utfärdas

av receptionspersonalen vid köp av ett Badårsavtal. Kortet förblir hela tiden SCVs egendom.

Badgäst med Badårsavtal ska varje gång vid inträdet hos SCV uppvisa sitt personliga badårskort för receptionspersonalen.

Då lämnar badgästen sitt badårskort som pant för ett chiparmband som lånas under badbesöket för att kunna låsa ett

klädskåp. Detta chiparmband ska badgästen alltid bära väl synligt i SCVs lokaler.

Om badgästen förlorar sitt chiparmband eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart ska detta omgående anmälas

till receptionspersonalen, som då utfärdar nytt chiparmband mot en ersättning av 200 kronor. Badårskortet är personligt

och får inte lånas ut till någon annan. Om badgäst lånar ut sitt badårskort till annan person, som med hjälp härav

obehörigen utnyttjar de tjänster SCV erbjuder till andra än badgäster, har SCV rätt att omgående avbryta detta

Badårsavtal utan att återbetala något till innehavaren. Om badgästen tappar bort sitt badårskort eller det blir tekniskt

obrukbart måste denne betala 50:- för ett nytt badårskort.

Barn som ej fyllt 4 år badar kostnadsfritt. Dessa barn får ej låna eget klädskåp eller chiparmband.

8. Trivsel- och säkerhetsregler

SCVs Trivsel- och säkerhetsregler ger en utförlig beskrivning av vad samtliga besökare hos SCV har att rätta sig efter.

Dessa Trivsel- och säkerhetsregler revideras kontinuerligt och det är vid varje tidpunkt den senaste versionen, som finns

anslagen i receptionsområdet, som gäller. Det åligger både badgäster och gymmedlemmar att följa gällande Trivsel- och

säkerhetsregler och att följa de anvisningar som meddelas, skriftligen eller muntligen, av SCVs personal. Alla besökare

förutsätts alltid vid besök hos SCV uppträda på ett sätt som inte stör andra besökare eller personal. Badgäst ansvarar även

för att denne medföljande gäster följer gällande Trivsel- och säkerhetsregler och andra anvisningar.

Badgästerna får inte utnyttja de delar av SCVs utbud som inte ingår i detta badavtal. Om SCV bedömer att

badårsavtalsgästen grovt brutit mot gällande Trivsel- och säkerhetsregler eller anvisningar har SCV rätt att omgående

avsluta Badårsavtalet varvid samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter återbetalas.

9. Ansvar för besökares hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.

Varje badgäst och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i

aktiviteterna hos SCV. SCV ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller för skador på badgästers eller andra

besökares tillhörigheter orsakade av badgäst eller annan besökares agerande eller brist därpå. SCV ansvarar inte för

personskador som åsamkats p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

SCV rekommenderar till följd av ovanstående badgäster och övriga besökare att inte medtaga värdefulla saker eller pengar

till SCV samt att teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar.

Bad sker i simhallen, som i regel är obemannad, alltid under eget ansvar.

10. Personuppgifter, datalagaring och informationsutskick

Badårsavtalsgäst skall omgående underrätta SCV vid ändring av dennes namn, adress eller telefonnummer samt

eventuell e-postadress. SCV lagrar med automatisk databehandling samtliga i detta avtal ifyllda uppgifter i en databas.

Vidare lagrar SCV information om löpande händelser förenade med badårsavtalet. Dessa uppgifter behandlas av SCV

enligt personuppgiftslagen. Badårsavtalsgäst ger sitt samtycke till sådan databehandling och att SCV får ge information

om SCVs verksamhet till denne via telefon, brev och e-post. Badårsavtalsgäst som vill att personuppgifter rättas eller tas

bort kontaktar platschefen, som är IT-ansvarig hos SCV.

Index

 1. Page 0071
 2. Page 0071
 3. Page 0071
 4. Page 0071
 5. Page 0071
 6. Page 0071
 7. Page 0071
 8. Page 0071
 9. Page 0071
 10. Page 0071
 11. Page 0071
 12. Page 0071
 13. Page 0071
 14. Page 0071
 15. Page 0071
 16. Page 0071
 17. Page 0071
 18. Page 0071
 19. Page 0071
 20. Page 0071
 21. Page 0071
 22. Page 0071
 23. Page 0071
 24. Page 0071
 25. Page 0071
 26. Page 0071
 27. Page 0071
 28. Page 0071
 29. Page 0071
 30. Page 0071
 31. Page 0071
 32. Page 0071
 33. Page 0071
 34. Page 0071
 35. Page 0071
 36. Page 0071
 37. Page 0071
 38. Page 0071
 39. Page 0071
 40. Page 0071
 41. Page 0071
 42. Page 0071
 43. Page 0071
 44. Page 0071
 45. Page 0071
 46. Page 0071
 47. Page 0071
 48. Page 0071
 49. Page 0071
 50. Page 0071
 51. Page 0071
 52. Page 0071
 53. Page 0071
 54. Page 0071
 55. Page 0071
 56. Page 0071
 57. Page 0071
 58. Page 0071
 59. Page 0071
 60. Page 0071
 61. Page 0071
 62. Page 0071
 63. Page 0071
 64. Page 0071
 65. Page 0071
 66. Page 0071
 67. Page 0071
 68. Page 0071
 69. Page 0071
 70. Page 0071
 71. Page 0071
 72. Page 0071
 73. Page 0071
 74. Page 0071
 75. Page 0071
 76. Page 0071
 77. Page 0071
 78. Page 0071
 79. Page 0071
 80. Page 0071

powered by PageTiger