Page 0016

16 SPORTS CLUB Vallentuna

6. Uppgraderingar, tilläggstjänster och nedgraderingar

6.1 Uppgradering av medlemskap

Förändring av Dagtidsmedlemskap till Fulltidsmedlemskap kan alltid göras. Förändring av Barn-/Ungdomsmedlemskap till

något av Dagtids- eller Fulltidsmedlemskap måste göras då Medlemmen fyller 15 år. Uppgradering kan i båda fallen ske när

som helst under löpande medlemskap och sker utan att det ursprungliga avtalets bindningstid ändras. Allt-i-förskottsbetalda

avtal kan uppgraderas omgående genom att mellanskillnaden i pris betalas för resterande bindningstid. För månadsbetalt

avtal träder uppgraderingen i kraft så snart månadsbetalning för det uppgraderade medlemskapet skett.

6.2 Komplettering med Tilläggstjänster

För tilläggstjänsterna Viktminskningsprogram och abonnemang för Personlig Träning krävs att medlemmen binder sig under

ett förutbestämt antal månader för dessa tjänster. Uppsägning kan därför inte ske för dessa tilläggstjänster.

Då avtal tecknas avseende tilläggstjänster under en viss period går medlemmen samtidigt med på att binda sitt

medlemsavtal under samma tidsperiod även i de fall själva medlemskapet annars skulle ha haft en kortare bindningstid.

När tillägg av simhall görs är detta tillägg bundet så länge medlemskapet är bundet. Ett månadsbetalt medlemskap kan

efter bindningstidens slut fortsätta att löpa utan simhallstillägg om medlemmen vill nedgradera och fortsätta vara medlem.

6.3 Nedgraderingar

Nedgradering från Fulltid till Dagtid kan ej ske under Fulltidsavtalets bindningstid.

7. Överlåtelser

7.1 Överlåtelse av äganderätt

Företag som står som Annan Ägare i ett medlemsavtal kan överlåta äganderätten till medlemsavtalet enbart till den

person som är Medlem i avtalet genom att skriftligen meddela SCV att man avstår från sin äganderätt.

7.2 Överlåtelse av nyttjanderätt

Endast företag kan vara Annan Ägare till ett medlemsavtal och då har Medlemmen endast nyttjanderätten till det. Enbart

Annan Ägare har rätt att överlåta nyttjanderätten till medlemsavtalet. Ett företag får överlåta nyttjanderätten till ett

medlemskap maximalt tre gånger och vid varje sådan överlåtelse betalar den nye Medlemmen 100:- i administrativ avgift.

Medlem, som enbart har nyttjanderätten till medlemsavtalet, kan emellertid säga upp avtalet enligt reglerna i detta avtal,

men eventuell återbetalning av någon del av förskottsbetalt belopp sker endast direkt till ägaren av avtalet.

7.3 Överlåtelse av hela medlemsavtalet

Överlåtelse av medlemskap kan endast ske om samtliga följande villkor är uppfyllda respektive uppfylls:

Överlåtande medlemmen är själv ägare till medlemskapet.

Avtalet har en ursprunglig bindningstid av minst 12 månader, dvs. korttidsavtal kan ej överlåtas.

Om avtalet betalas månadsvis kan endast överlåtelse ske inom avtalets första tolv månader (bindningstiden).

Överlåtande medlem har inte blivit medlem genom att överta medlemskap från någon annan. Detta innebär att ett

medlemskap endast kan överlåtas en gång.

Överlåtande medlem har betalat alla träningsavgifter fram till överlåtelsedagen innan överlåtelse kan ske.

Överlåtande Medlem anvisar själv en övertagare av medlemskapet.

Övertagaren får inte vara medlem hos SCV eller ha varit medlem hos SCV under de sex senaste månaderna.

Övertagaren tecknar nytt medlemsavtal för resterande bindningstid och betalar 100:- i överlåtelseavgift till SCV.

Om medlemskapet som överlåts har betalats månadsvis måste övertagaren på överlåtelsedagen betala resterande

bindningstid i förskott, om denna period är kortare än tre månader.

Om medlemskapet som överlåts t.ex. har betalats allt-i-förskott och övertagaren enligt överenskommelse med

överlåtaren skall betala överlåtaren för transaktionen så sker alltid denna betalning direkt mellan övertagare och

överlåtare helt utan inblandning av SCV.

7.4 Överlåtelse av Tilläggstjänster

Överlåtelse av Tilläggstjänster kan endast ske samtidigt som medlemskapet överlåts.

7.5 Ansökan om överlåtelse

Medlem som önskar överlåta sitt medlemskap enligt ovan lämnar in en ansökan om detta till SCV. Ansökan om

överlåtelse behandlas normalt inom en vecka efter det att fullständiga uppgifter på särskild SCV-blankett lämnats till SCV.

7.6 Överlåtelserätt för SCV

Medlem och eventuell Annan Ägare medger att SCV får överlåta SCVs skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal på

annan utan Medlemmens och eventuell Annan Ägares hörande.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

powered by PageTiger