Page 0018

18 SPORTS CLUB Vallentuna

9. Månadsbetalning

9.1 Månadsbetalning och avstängning vid utebliven betalning

Följande gäller om medlemsavtalet betalas månadsvis via autogiro. Särskilt autogiromedgivande återges i punkt 13

nedan. Avtalat månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om betalning genom autogiro inte sker enligt avtal skickas

betalningspåminnelse. SCV har då rätt att debitera påminnelseavgift på 50 kronor. Avtalat månadspris som inte betalas

inom 10 dagar efter påminnelse från SCV debiteras dessutom dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag och därefter

överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso.

Medlemsavtalet och dess månadsbetalningar via autogiro fortsätter automatiskt att löpa efter bindningstiden om inte

Medlem säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel

finns på angivet konto den 28:e varje månad då betalning ska ske via autogiro. Om medel saknas på förfallodagen kan

betalningsförsök via autogiro komma att ske vid tre tillfällen direkt efter ordinarie betalningsdagen. Avisering om

betalning anses gjord tillsvidare genom detta avtal och ny avisering sker endast vid ändring av t.ex. betalningsdag, belopp

eller betalningssätt. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Medlemmen att avstängas från träning

tills betalning sker. Frysning av träningstid sker därvid ej automatiskt utan kan endast ske genom Medlemmens eget

agerande och när så är möjligt enligt regler om frysning ovan.

9.2 Annan Betalare, Målsman samt Annan Ägare som betalare

Om annan person åtagit sig de månadsvisa betalningarna för detta avtal, kallas denna person här Annan Betalare. Om

Annan Betalare avbryter betalningarna avseende medlemsavtalet övergår betalningsansvaret till Medlemmen. När

medlemsavtal med Målsman föreligger kan endast Målsman teckna autogiromedgivande för detta avtal. Om Annan

Betalare även angivits som Annan Ägare, som endast kan vara ett företag, kommer ägandet av medlemsavtalet att helt

övergå till Medlemmen i det fall Annan Betalare slutar betala enligt detta avtal eftersom i detta fall Medlemmen

automatiskt härvid övertar avtalets samtliga rättigheter och skyldigheter.

10. Fakturabetalning m.m.

10.1 Betalningsvillkor vid fakturering

När fakturering av medlemsavgift sker enligt specifikation i avtalet gäller betalningsvillkoret "30 dagar netto" och

dröjsmålsränta är 2 % per månad samt påminnelseavgift 50:- efter denna period. Om avtalat belopp inte betalas inom 10

dagar efter påminnelse från SCV överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso.

10.2 När betalning av faktura inte sker

Om någon (t.ex. ett företag) påtagit sig att betala ett medlemskap, helt eller delvis, och fakturan från SCV inte betalas enligt

de där angivna betalningsvillkoren meddelas Medlemmen om utebliven betalning och upplyses om att

betalningsansvaret för hela fakturan som ej betalats övergår till Medlemmen. SCV kan stänga av Medlemmen till dess att

fakturan avseende hans medlemskap betalas. Under sådan avstängningsperiod fryses avtalet inte automatiskt utan tid

förbrukas om Medlemmen inte fryser avtalet när så är möjligt enligt frysreglerna ovan.

11. Personuppgifter

11.1 Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick av information

Medlem ska omgående underrätta SCV vid ändring av Medlems namn, adress, telefonnummer och eventuell

e-postadress samt vid månadsbetalning bank och kontonummer. SCV lagrar med automatisk databehandling samtliga i

detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar SCV information om löpande händelser förenade med

medlemskapet. Dessa upgifter behandlas av SCV enligt personuppgiftslagen. Medlem ger sitt samtycke till sådan

databehandling och att SCV får ge information om SCVs verksamhet till Medlemmen via telefon, brev och

e-post.

11.1 Personuppgifter

Medlemmen medger att SCV i sina dataregister lagrar information om medlemmen rörande:

1. Kontaktuppgifter: namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefon, porträttfoto.

2. Betalningsuppgifter: bankkontouppgifter m.m. vid eventuella autogirobetalningar eller fakturabetalningar av medlemsavgifter.

3. Kontouppgifter: löpande transaktioner lagras i de fall medlemmen med hjälp av sitt chiparmband gör in- och utbetalningar

kopplade till SCV.

4. Övriga uppgifter: Anteckningar gjorda av tränare hos SCV avseende medlemmen i syfte att hjälpa medlemmen uppnå

bättre träningsresultat. Övriga noteringar avseende medlemskapet i allmänhet som kan vara av värde för medlemmen.

En person som avslutar sitt medlemskap hos SCV har rätt att begära att alla eller vissa uppgifter i dataregistret om

medlemmen hos SCV tas bort. En medlem som begär att uppgifterna om denne i SCVs dataregister raderas kan inte i

efterhand komma och ifrågasätta t.ex. ekonomiska transaktioner på medlemmens konto hos SVC eller medlemsbetalningar.

Medlem som vill att dennes personuppgifter i dataregistret hos SCV ska ändras eller tas bort kontaktart platschef, som är

IT-ansvarig hos SCV.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

powered by PageTiger