Page 0014

14 SPORTS CLUB Vallentuna

3. Priser

3.1 Priser och prisändringar

Priset för medlemsavtalet är det som anges i SCVs officiella prislista vid varje tidpunkt. Eventuella prisminskningar måste

godkännas skriftligen av platschefen. Månadsavtalen via autogiro är skyddade mot prishöjningar, utom de som beror på

ökningar av mervärdesskatt, under hela avtalets bindningstid. I de fall prishöjning kan ske måste denna aviseras minst 60

dagar i förväg via brev eller e-post till den till SCV senast anmälda adressen. Allt-i-förskottsbetalda avtal kan inte

prisändras i efterhand.

3.2 Startavgift

Från och med 2019-01-01 gäller att för alla medlemsavtal (utom Korttidsavtal med högre månadsavgift) en Startavgift erläggs

vid avtalets start och därutöver erläggs den månatliga avgiften enligt aktuell prislista. Bindningstiden är minst 12 månader.

Som ett slags mängdrabatt reduceras Startavgiften till hälften om medlemmen vid start tecknar ett 24-månadersavtal och

vid tecknande av ett 36-månadersavtal rabatteras hela startavgiften. Om efter avslutad bindningstid medlemmen låter sitt

avtal löpa vidare behöver ingen ny startavgift erläggas vilket däremot blir fallet om medlemmen avslutar sitt abonnemang

och inte åter blir medlem inom 30 dagar. En person som varit medlem hos SCV tidigare men gör uppehåll mer än 30 dagar

innan nytt medlemskap tecknas får 20 % rabatt på den startavgift som medlemmen måste erlägga vid återkomsten.

3.3 Rabatterade avtal

Medlem som tecknat avtal till rabatterat pris ska alltid börja betala ordinarie vid var tidpunkt gällande pris när grunden för

rabatten upphört och är alltid skyldig att omgående informera SCV när grunden för rabatten upphört. Såsom

rabatterade priser räknas bl.a. lägre priser för familjemedlemmar. Observera att just familjerabatten endast gäller medlemsavtal

som tecknats före 2019-01-01.

För att få rabatt på medlemsavtal i de fall sådan kan medges är en förutsättning att medlemmen själv begär denna. Om

medlem senare än vid avtalets tecknande upptäcker att avtalet inte var rabatterat på sätt som kunde ha skett, så kan

medlemmen när som helst under avtalets bindningstid på egen begäran få priset rabatterat dock att

retroaktiv återbetalning inte sker för missade rabatter.

4. Avtalstid och uppsägning

4.1 Avtalstid och uppsägningsregler för medlemsavtal

Allt-i-förskottsbetalt avtal har från start en definitiv slutdag och behöver således aldrig sägas upp.

Månadsbetalda årsmedlemskap kan sägas upp till att upphöra tidigast efter bindningstiden 12 månader. Så länge

Medlemmen inte säger upp ett månadsbetalt avtal (årsavtal eller korttidsavtal) fortsätter det tills vidare även efter

bindningstiden. Vid uppsägning av månadsbetalt avtal gäller följande regler. Om uppsägning sker senast den 15:e i

månaden kommer den sista autogirobetalningen, som sker den 28:e i uppsägningsmånaden, att endast omfatta så många

dagar i näst påföljande månad att uppsägningstiden blir en månad. Om uppsägning sker efter den 15:e i en månad

omfattar sista autogirobetalningen, som sker den 28:e i uppsägningsmånaden, hela näst påföljande kalendermånad,

vilket innebär att uppsägningstiden blir en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Kompensation ges ej för

eventuellt outnyttjad fryst tid.

När du säger upp ditt medlemsavtal är det viktigt att du får en skriftlig bekräftelse från SCV dels om att uppsägning faktiskt

har skett, dels att du får veta vilken dag som är den sista dagen du blir debiterad för. Du har givetvis tillgång till träning

ända till sista dagen du betalar för. Normalt gäller en uppsägningstid på 30-45 dagar vilket innebär att du betalar för träning

under denna period. Du kan säkrast säga upp avtalet på följande sätt hos oss.

Du skickar din uppsägning till vår e-postadress info@sportsclubvallentuna.se. Du använder då din e-postadress du tidigare

anmält till oss för våra ömsesidiga e-postkontakter så att vi är säkra på att en behörig person sagt upp ditt medlemskap.

Den dag du skickar uppsägningen räknas som uppsägningsdagen. Normalt får du en bekräftelse till samma e-postadress

som du använt vid uppsägningen inom några dagar. Om du inom tre dagar inte fått denna bekräftelse måste du omedelbart

kontakta receptionen via telefonsamtal eller besök för att påminna om att du vill ha en bekräftelse på uppsägningen. Ibland

kan det nämligen hända att e-postmeddelanden inte kommer fram och då kan vi givetvis inte veta att uppsägning har skett.

Medlem som valt en avtalsperiod om 24 eller 36 månader har rätt att varje år ompröva sitt beslut och säga upp avtalet till

upphörande varje 12-månadersperiod som avtalet innefattar, med iakttagande av 45 dagars uppsägningstid. Exempelvis

har en medlem som har valt en avtalsperiod om 36 månader rätt att säga upp avtalet till upphörande 12 eller 24 månader

efter det att avtalet trädde i kraft, med iakttagande av minst 45 dagars uppsägningstid. Vid sådan uppsägning har

träningsanläggningen rätt att debitera medlemmen ett belopp motsvarande den startavgift som skulle ha gällt för avtalet

med beaktande av den kortare bindningstid som kommit att gälla.

4.2 Förtida upphörande av grundmedlemskapet och eventuella tilläggstjänster

Medlem, som under en period av mer än 6 månader inte kan utnyttja sitt medlemskap p.g.a. vissa omständigheter som

ändrats under avtalstiden, kan avsluta sitt medlemskap före utgången av avtalets bindningstid. Vid förändrade

förhållanden under kortare perioder om 6 månader eller mindre kan istället för förtida avslutande av avtalet en

villkorad frysning av detta komma i fråga. Platschefen på SCV beslutar om vilken åtgärd som ska vidtas.

Sådan ändring kan bero på uppkommen skada eller långvarig sjukdom eller att medlemmen flyttat så att både bostad och

arbetsplats hamnar utanför ett närområde definierat av SCV och utanför ort där SCV kan erbjuda tillgång till

träningscenter utan extra träningsavgifter. Närområdet i förhållande till SCV består av följande kommuner och

stads- och kommundelar: Vallentuna, Täby, Österåker, Vaxholm, Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Märsta,

Solna, Sundbyberg, Akalla och Kista.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues