Page 0015

SPORTS CLUB Vallentuna 15

När förtida upphörande av medlemsavtalet medges upphör avtalet den dag då förändringen träder i kraft eller om

förändringen vid ansökan redan skett så upphör avtalet räknat från ansökningsdagen.

Erlagd startavgift för Korttidsavtal återbetalas aldrig när förtida uppsägning kan ske.

Samma regler gäller för eventuella tilläggstjänster som avslutas samtidigt med medlemskapet.

Ansökan om förtida uppsägning behandlas normalt inom en vecka efter det att ansökan med SCVs

ansökningsblankett fullständigt ifylld och nödvändiga intyg inlämnats till SCV.

5. Frysning av Medlemskap m.m.

5.1 Frysning av träningstid, PTSG och Kurser

Alla medlemskap medger frysning av träningstid då träning inte kan ske vid sjukdom, skada eller graviditet. Frysning av

träningstid är även möjlig då träning inte kan ske för att medlemmen får ändrade förhållanden och därför under en längre

period måste arbeta / studera / genomgå militärtjänstgöring utanför Stockholms Län och utanför ort där SCV kan erbjuda

tillgång till träningscenter utan extra träningsavgifter.

Ansökan om frysning måste göras i förväg. Med läkarintyg kan frysning även ske i efterhand.

Frysperioden måste vid varje frystillfälle vara minst en månad.

Frysningar kan maximalt ske under tolv månader för ett medlemsavtal.

För varje beviljad frysning betalar medlemmen en administrativ avgift om 100 kronor.

Med ansökan om frysning av medlemskapet ska följa intyg som styrker grunden för frysning, t.ex. läkarintyg som

rekommenderar avhållsamhet från gymträning vid sjukdom, skada eller graviditet samt hur långt träningsuppehållet

beräknas bli. Andra slag av intyg kan vara utfärdade av t.ex. arbetsgivare, studieorganisation, folkbokföringsmyndighet

eller Försvarsmakten och i dessa fall kan frysning inte påbörjas innan ansökan inlämnats till SCV.

Vid graviditet medges frysning upp till tre månader före och tre månader efter nedkomst om i förväg intyg om

beräknad nedkomstdag bifogas en ansökan om frysning. För längre frysperioder i samband med graviditet behövs intyg

från läkare eller barnmorska som anger att gymträning avråds under en längre specificerad period.

I ansökan anges hur länge frysningen kommer att vara. Om det av intyget framgår att träningsuppehållet är minst en månad

men ingen slutdag anges så kommer SCV att frysa medlemskapet under tre månader varefter det automatiskt öppnas. Det

är medlemmens uppgift att bevaka denna tremånadersgräns och om så behövs inlämna ny ansökan med nytt intyg för att

fortsätta att frysa medlemskapet. Vid förnyad ansökan betalas ny administrativ avgift om 100 kronor.

För månadsbetalda avtal görs uppehåll i betalningarna under frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter

frystiden så att minst bindningstiden plus frystid fullföljs. Förskottsbetalda avtal återbetalas inte till någon del på grund av

frysning utan avtalet förlängs med frystiden.

Ansökan om villkorad frysning behandlas normalt inom en vecka efter det att ansökan med SCVs ansökningsblankett

fullständigt ifylld och nödvändiga intyg inlämnats till SCV.

5.2 Fri frysning av träningstid - gäller endast för avtal tecknade före 2019-01-01

När föreliggande medlemsavtal betalats allt-i-förskott (ej månadsbetalningar) och för minst ett år (ej Korttidsavtal) gäller

att Medlemmen för varje betald 12-månadersperiod får tillgång till antingen två Fria frysningar om vardera högst en månad

eller en Fri frysning om högst två månader. Fri Frysning innebär att frysning kan ske utan att Medlemmen behöver ange

skäl för frysningen. Vid Fri Frysning behöver ingen administrativ avgift erläggas. Fri Frysning kan endast ske genom att

medlemmen personligen besöker receptionen och detta måste göras innan frysningen påbörjas. Vid detta frystillfälle

erhåller medlemmen ett kvitto på att frysningen har startat och under vilken period frysningen ska gälla. Medlemmen sparar

detta kvitto för sin trygghet. Fria Frysningar i efterhand är inte möjliga. Frysning kan ej ske via telefon, brev, e-post eller

motsvarande utan endast vid personligt besök i receptionen. Frysmöjlighet som ej utnyttjats under en avtalsperiod kan inte

sparas och utnyttjas under senare avtalsperioder.

5.3 Frysning av PT SmallGroup och Kurser

Frysning av dessa tilläggstjänster kan ske enligt reglerna ovan eftersom de följer parallellt med medlemskapet.

6. Uppgraderingar, tilläggstjänster och nedgraderingar

6.1 Uppgradering av medlemskap

Förändring av Dagtid-Helgmedlemskap till Fulltidsmedlemskap kan alltid göras. Förändring av Barn-/Ungdomsmedlemskap

till något av Dagtid-Helg- eller Fulltidsmedlemskap måste göras året då Medlemmen fyller 15 år. Uppgradering kan i båda

fallen ske när som helst under löpande medlemskap och sker utan att det ursprungliga avtalets bindningstid ändras. Allti-förskottsbetalda

avtal kan uppgraderas omgående genom att mellanskillnaden i pris betalas för resterande bindningstid.

För månadsbetalt avtal träder uppgraderingen i kraft så snart månadsbetalning för det uppgraderade medlemskapet skett.

6.2 Komplettering med Tilläggstjänster

För tilläggstjänsterna Viktminskningsprogram och abonnemang för Personlig Träning krävs att medlemmen binder sig under

ett förutbestämt antal månader för dessa tjänster. Uppsägning kan därför inte ske för dessa tilläggstjänster.

Då avtal tecknas avseende tilläggstjänster under en viss period går medlemmen samtidigt med på att binda sitt

medlemsavtal under samma tidsperiod även i de fall själva medlemskapet annars skulle ha haft en kortare bindningstid.

När tillägg av simhall görs är detta tillägg bundet så länge medlemskapet är bundet. Ett månadsbetalt medlemskap kan

efter bindningstidens slut fortsätta att löpa utan simhallstillägg om medlemmen vill nedgradera och fortsätta vara medlem.

6.3 Nedgraderingar

Nedgradering från Fulltid till Dagtid-Helg kan ej ske under Fulltidsavtalets bindningstid.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues