Page 0017

SPORTS CLUB Vallentuna 17

I SCV lokaler råder totalförbud för fotografering utom i Challenge Zone. Om medlem fotograferar / filmar i dessa lokaler och

/ eller medverkar till att bild(er) från dessa lokaler utan skriftligt medgivande från platschefen på SCV i någon form sprids

via internet, via media eller på annat sätt så kan SCV betrakta detta som avtalsbrott och har därmed rätt att stänga av

medlemmen under en period av upp till två år. Undantag från fotograferingsförbudet gäller i Challenge Zone där fotografering

kan ske enligt i dessa lokaler anslagna förutsättningar.

I SCVs lokaler är det förbjudet att använda eller inneha dopingmedel eller andra otillåtna preparat och dopingkontroller kan

förekomma. Medlem som vid dopingkontroll testar positivt eller vägrar genomgå test utesluts som medlem och

därmed förknippade träningsmöjligheter hos SCV under en period av upp till två år. I detta fall återbetalas ej av

medlemmen i förskott betalda avgifter.

I SCV lokaler är det förbjudet att bedriva religiös, politisk och annan propaganda i muntlig, skriftlig eller annan form. Det är

även förbjudet att bedriva yrkesmässig rådgivning angående träning eller kost i någon form eller bedriva försäljning eller

annan yrkesmässig verksamhet utan skriftligt tillstånd från platschefen.

För alla våra besökare gäller att de i våra lokaler inte får bära hjälm, slöjor eller annat som täcker hela eller delar av ansiktet

så att identifiering försvåras.

8.3 Medlems deltagande i tävlingar utanför SCVs lokaler

En gymmedlem som önskar delta i tävlingsaktiviteter eller annat utanför SCVs lokaler och därvid på något sätt använda SCVs

namn får endast göra detta efter att ha träffat särskilt skriftligt avtal med SCV om detta. I avtalet accepterar medlemmen

där angivna regler om marknadsföring av SCV, dopning m.m. Den som inte är gymmedlem hos SCV får inte använda SCVs

namn vid tävlingar eller i andra sammanhang.

8.4 Ansvar för medlemmars hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.

Varje Medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i

aktiviteterna hos SCV. Målsman tar ansvar för minderårig. SCV ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller för

skador på Medlemmars eller andra besökares tillhörigheter orsakade av Medlems eller annan besökares agerande eller

brist därpå. SCV ansvarar inte för personskador som åsamkats Medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems

eller annan besökares agerande eller brist därpå. Allt badande i simhallen, som i regel är obemannad, sker på egen risk.

SCV rekommenderar därför Medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar.

9. Månadsbetalning

9.1 Månadsbetalning och avstängning vid utebliven betalning

Följande gäller om medlemsavtalet betalas månadsvis via autogiro. Särskilt autogiromedgivande återges i punkt 13

nedan. Avtalat månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om betalning genom autogiro inte sker enligt avtal skickas

betalningspåminnelse. SCV har då rätt att debitera påminnelseavgift på 50 kronor. Avtalat månadspris som inte betalas

inom 10 dagar efter påminnelse från SCV debiteras dessutom dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag och därefter

överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso.

Medlemsavtalet och dess månadsbetalningar via autogiro fortsätter automatiskt att löpa efter bindningstiden om inte

Medlem säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel

finns på angivet konto den 28:e varje månad då betalning ska ske via autogiro. Om medel saknas på förfallodagen kan

betalningsförsök via autogiro komma att ske vid tre tillfällen direkt efter ordinarie betalningsdagen. Avisering om

betalning anses gjord tillsvidare genom detta avtal och ny avisering sker endast vid ändring av t.ex. betalningsdag, belopp

eller betalningssätt. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer Medlemmen att avstängas från träning

tills betalning sker. Frysning av träningstid sker därvid ej automatiskt utan kan endast ske genom Medlemmens eget

agerande och när så är möjligt enligt regler om frysning ovan.

9.2 Annan Betalare, Målsman samt Annan Ägare som betalare

Om annan person åtagit sig de månadsvisa betalningarna för detta avtal, kallas denna person här Annan Betalare. Om

Annan Betalare avbryter betalningarna avseende medlemsavtalet övergår betalningsansvaret till Medlemmen. När

medlemsavtal med Målsman föreligger kan endast Målsman teckna autogiromedgivande för detta avtal. Om Annan

Betalare även angivits som Annan Ägare, som endast kan vara ett företag, kommer ägandet av medlemsavtalet att helt

övergå till Medlemmen i det fall Annan Betalare slutar betala enligt detta avtal eftersom i detta fall Medlemmen

automatiskt härvid övertar avtalets samtliga rättigheter och skyldigheter.

10. Fakturabetalning m.m.

10.1 Betalningsvillkor vid fakturering

När fakturering av medlemsavgift sker enligt specifikation i avtalet gäller betalningsvillkoret "30 dagar netto" och

dröjsmålsränta är 2 % per månad samt påminnelseavgift 50:- efter denna period. Om avtalat belopp inte betalas inom 10

dagar efter påminnelse från SCV överlämnas betalningskravet till inkasso varvid tillkommer lagstadgade avgifter för inkasso.

10.2 När betalning av faktura inte sker

Om någon (t.ex. ett företag) påtagit sig att betala ett medlemskap, helt eller delvis, och fakturan från SCV inte betalas enligt

de där angivna betalningsvillkoren meddelas Medlemmen om utebliven betalning och upplyses om att

betalningsansvaret för hela fakturan som ej betalats övergår till Medlemmen. SCV kan stänga av Medlemmen till dess att

fakturan avseende hans medlemskap betalas. Under sådan avstängningsperiod fryses avtalet inte automatiskt utan tid

förbrukas om Medlemmen inte fryser avtalet när så är möjligt enligt frysreglerna ovan.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues