Page 0021

SPORTS CLUB Vallentuna 21

5. Förtursregler

I simhallen har varje bassäng en maximal kapacitet att ta emot ett visst antal badande per timme bl.a. på grund av den

tekniska reningskapaciteten. Vid varje tillfälle någon av bassängerna utnyttjas till maximal kapacitet kommer antalet badande

att begränsas för att inte äventyra vattenkvaliteten. Vid sådant tillfälle kommer både badgäster med och utan Badårsavtal

att nekas inträde. Medlemmar hos SCV är personer som har abonnemang i gymavdelningarna. Dessa medlemmar tillåts

emellertid alltid att passera receptionen. De medlemmar som även har betalat för simhallen kan därför av praktiska skäl

komma att få förtur till simhallen när platsbrist uppstår där. Medlemmar tillåts i nyssnämnda situation av platsbrist i simhallen

även att passera receptionen med medföljande (fullt betalande) barn samt make/maka. Vid platsbrist i simhallen har inte

Badårsavtalsgästerna förtur i förhållande till badgäster utan Badårsavtal, d.v.s. enbart badande släpps in i turordning efter

ankomst till receptionen oavsett betalningsform.

6. Frysning, överlåtelse m.m.

Badårsavtalet kan ej frysas eller överlåtas och återköps ej.

7. Chiparmband och badkort

Badårskortet utgörs av ett plastkort och det utfärdas av receptionspersonalen vid köp av ett Badårsavtal. Kortet förblir hela

tiden SCVs egendom.

Badgäst med Badårsavtal ska varje gång vid inträdet hos SCV uppvisa sitt personliga badårskort för receptionspersonalen.

Då lämnar badgästen sitt badårskort som pant för ett chiparmband som lånas under badbesöket för att kunna låsa ett

klädskåp. Detta chiparmband ska badgästen alltid bära väl synligt i SCVs lokaler.

Om badgästen förlorar sitt chiparmband eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart ska detta omgående anmälas

till receptionspersonalen, som då utfärdar nytt chiparmband mot en ersättning av 200 kronor. Badårskortet är personligt

och får inte lånas ut till någon annan. Om badgäst lånar ut sitt badårskort till annan person, som med hjälp härav

obehörigen utnyttjar de tjänster SCV erbjuder till andra än badgäster, har SCV rätt att omgående avbryta detta

Badårsavtal utan att återbetala något till innehavaren. Om badgästen tappar bort sitt badårskort eller det blir tekniskt

obrukbart måste denne betala 100:- för ett nytt badårskort.

Barn som ej fyllt 4 år badar kostnadsfritt. Dessa barn får ej låna eget klädskåp eller chiparmband.

8. Trivsel- och säkerhetsregler

SCVs Trivsel- och säkerhetsregler ger en utförlig beskrivning av vad samtliga besökare hos SCV har att rätta sig efter.

Dessa Trivsel- och säkerhetsregler revideras kontinuerligt och det är vid varje tidpunkt den senaste versionen, som finns

anslagen i receptionsområdet, som gäller. Det åligger både badgäster och gymmedlemmar att följa gällande Trivsel- och

säkerhetsregler och att följa de anvisningar som meddelas, skriftligen eller muntligen, av SCVs personal. Alla besökare

förutsätts alltid vid besök hos SCV uppträda på ett sätt som inte stör andra besökare eller personal. Badgäst ansvarar även

för att denne medföljande gäster följer gällande Trivsel- och säkerhetsregler och andra anvisningar.

Badgästerna får inte utnyttja de delar av SCVs utbud som inte ingår i detta badavtal. Om SCV bedömer att

badårsavtalsgästen grovt brutit mot gällande Trivsel- och säkerhetsregler eller anvisningar har SCV rätt att omgående

avsluta Badårsavtalet varvid samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter återbetalas.

9. Ansvar för besökares hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.

Varje badgäst och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i

aktiviteterna hos SCV. SCV ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller för skador på badgästers eller andra

besökares tillhörigheter orsakade av badgäst eller annan besökares agerande eller brist därpå. SCV ansvarar inte för

personskador som åsamkats p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

SCV rekommenderar till följd av ovanstående badgäster och övriga besökare att inte medtaga värdefulla saker eller pengar

till SCV samt att teckna egna olycksfalls- och hemförsäkringar.

Bad sker i simhallen, som i regel är obemannad, alltid under eget ansvar.

10. Personuppgifter, datalagaring och informationsutskick

Samma personuppgiftspolicy gäller för badårsavtalen som för medlemsavtalen hos Sports Club Vallentuna. Denna policy

beskrivs i denna bok i kapitlet MEDLEMSAVTALSVILLKOR, punkt 11. PERSONUPPGIFTER på sidan 18.

Index

 1. Page 0001
 2. Page 0002
 3. Page 0003
 4. Page 0004
 5. Page 0005
 6. Page 0006
 7. Page 0007
 8. Page 0008
 9. Page 0009
 10. Page 0010
 11. Page 0011
 12. Page 0012
 13. Page 0013
 14. Page 0014
 15. Page 0015
 16. Page 0016
 17. Page 0017
 18. Page 0018
 19. Page 0019
 20. Page 0020
 21. Page 0021
 22. Page 0022
 23. Page 0023
 24. Page 0024

Related Issues